No menu items have been found.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatste herziening mei 2022.

Artikel 1 Inleiding

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf www.katrienvancampenhout.be bedoeld waarin ik, Katrien Van Campenhout, werk rond groeien in zelfvertrouwen.

Katrien Van Campenhout
Broekstraat 54 O/Bis
3294 Diest
België
Ondernemingsnummer : 0702.853.288
Contact via: katrien@katrienvancampenhout.be

1.2 Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website.
1.3 Indien de klant tijdens een workshop, cursus, event, groepstraject, … beslist om te stoppen, is het volledige bedrag steeds verschuldigd.
1.4 Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen.
1.5 Dit geldt voor alles georganiseerd door Katrien Van Campenhout
1.6 De inschrijving/bestelling via de website, per email of enige andere geschreven communicatievorm waaronder Facebook, een bericht naar mijn facebookpagina, whatsapp, sms… geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee.

Artikel 2 Voorwaarden deelname Samen Groeien academie

2.1 Aankoop van de Samen Groeien academie geeft je het recht om toegang te krijgen tot de online lessen zolang de betaling loopt.
De academie is enkel bedoeld voor eigen gebruik en mag onder geen beding gedeeld worden met derden. Het programma blijft mijn eigendom.
2.2 In de Samen Groeien academie deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het maken van de bijhorende opdrachten. Je succes met het programma is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik zal me inspannen dat je de juiste handvaten hebt en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op mijn website.
2.3 Bij de betaling krijg je een link waarmee je toegang krijgt tot de besloten Facebook groep & een link waarmee je toegang krijgt tot de Samen Groeien academie. Beide links zijn persoonlijk en uitsluitend bestemd voor de klant die het online programma aangeschaft heeft.
2.5 Bij misbruik (zoals het doorgeven van deze links aan anderen, het delen van je login, het delen van de inhoud van de academie zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van mezelf, onrespectvol /discriminerend/… taalgebruik…) wordt de klant met onmiddellijke ingang de toegang tot het programma ontzegd.
2.6 Ik behoud mezelf het recht voor de betaalde gelden in dat geval niet terug te storten.
2.7 Ik hou me bovendien het recht om het dossier in geval van schade over te maken aan een jurist.
2.8 Indien je koos voor een maandabonnement ga je er akkoord mee dat je voor minstens 6 maanden deelneemt. 

Artikel 3 Niet Goed Geld terug Garantie

3.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie voor het jaar- en maandabonnement. Je kan tot 30 (dertig) dagen na je inschrijving voor het jaarabonnement van SAMEN GROEIEN academie je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan je doen door een mail te sturen aan katrien@katrienvancampenhout.be .
3.2 De garantie geldt enkel indien je wekelijks deelnam aan de coachingsessies, je uitgereikt hebt in de Facebookgroep, de opdrachten in het werkboek maakte en de Q & A’s. Als je begint te twijfelen of het wel aan je verwachtingen voldoet dien je contact met me op te nemen zodat ik kan bijsturen indien mogelijk.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De prijzen van al mijn producten zijn altijd inclusief BTW.
4.2 Betaling dient in 1 keer te gebeuren of maandelijks indien je koos voor de maandelijkse betalingen.
4.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan hou ik mij het recht voor om je de toegang te ontzeggen tot de cursus of events en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) betaald hebt. Ik heb het recht om je toegang tot de besloten Facebookgroep op te schorten en je toegang tot de online leermodules te blokkeren tot de betaling in orde is.
4.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.
4.5 De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen (of indien anders vermeld op de factuur) na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.
4.6 Bij niet betaling na 30 dagen worden gerechtelijke stappen ondernomen, de kosten voor het innen via een incassobureau worden volledig aan de klant doorgerekend, alsook de eventuele gerechtelijke kosten. Bevoegde rechtbank is die van het arrondissement Leuven/België.
4.7 Bij de keuze voor een maandabonnement behoudt Katrien Van Campenhout om het bedrag via het betaalsysteem Mollie de maandelijkse vergoeding automatisch van je rekening te laten halen.
4.8 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

Artikel 5 : Annulaties

5.1 Workshop/dag – event (online en offline): Bij annulatie tot 7 kalenderdagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 7 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.
5.2 Een stopzetting van het maandabonnement dient ten laatste 4 dagen voor de hernieuwing te gebeuren. Indien later wordt het bedrag sowieso aangerekend. 

Artikel 6 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen.

6.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
6.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.
6.3 De intellectueel eigendomsrechten blijven van mij.

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.
8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 Privacy

9.1 Ik neem de privacy van mijn klanten serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.

Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail/messenger/what’s app/pm via Instagram

Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, is in geval van betwistingen uitsluitend het vredegerecht van het kanton te Leuven of de rechtbanken van het arrondissement van Leuven bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking na publicatie op de website.

Artikel 14

14.1 De cursussen/workshops/coachtrajecten/… gegeven door mezelf zijn geen vervanging voor eventuele professionele therapeutische of medische hulp.
14.2 Alle cursussen/workshops/coachtrajecten/… zijn bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling. Coaching is niet bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.